โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ
โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ

โฉ ๐’ณ๐ฟ ๐’ซ๐’พ๐“ƒ๐“€ ๐‘€๐’ถ๐“ƒ๐‘”๐’ถ๐“ƒ๐‘œ ๐’ž๐’ถ๐“๐’ธ๐’พ๐“‰๐‘’ ๐‘€๐‘œ๐‘œ๐“ƒ'๐“ˆ โจ

Regular price $72.22

I will not be bringing these in again so adopt one while you can at a super affordable price!!!ย PLEASE NOTE: I accidentally ordered WAY more moonโ€™s then I thought I did. Because of this, these are set an even lovelier price point due to having a larger volume!!! Weight range is 308g - 590g & each moon is unique with stunning striations! They are listed from from lightest in weight to heaviest (a being lightest & s being heaviest)

โ˜† I only have a few clear stands available but I realized my silver & gold plated stands (find them on the website) work lovely if you want them displayed with both tips of the moon facing the sky! You also do not need stands for these to enjoy them ~ place your bottles of herbs ontop, jewelry, other crystals to soak up Pink Manganoโ€™s love.. etc etc!โ€จย โ˜†

โ€Pink Mangano Calcite is a heart crystal in contact with the angelic realm. A stone of peace and well-being, filling the space with a relaxing, clearing and revitalizing vibration. A stone of forgiveness, it releases fear and grief that keep the heart trapped in the past, bringing in unconditional love. It enhances the flow of energy from the Crown Chakra down into the Heart and Higher-Heart Chakras. Itโ€™s loving energy gently dissolves resistance. For those who suppress their emotions will benefit from Pink Calcite's ability to root out deep-seated causes for acknowledgment and release. An excellent tool for those who have difficulty connecting with their emotions or who tend to bury their emotions beneath a veneer of intellectualism, cynicism or sarcasm. It can assist these individuals in being more honest in their communications and can help prevent passive-aggressive behavior and/ or irrational anger. Truly an excellent stone for the health of the emotional body.โ€โ€จโ€จ